AdobeStock_581985015.jpeg

Logistik och omvärldens villkor – en värld som ständigt ändras

Få branscher påverkas så mycket av skeenden i omvärlden som transport och logistik - det ställer stora krav på företag att vara anpassningsbara.

På övergripande nivå har vi en globaliseringstrend där varor transporteras kors och tvärs över jordklotet. Ny möjligheter dyker upp i länder som varit stängda samtidigt som andra länder stängs. Transportvägar byter riktning och nya transportslag tillkommer. Krig, opinion och politiska beslut sätter nya villkor för speditörer och andra aktörer. 

Mitt i allt detta måste transport- och logistiksektorn anpassa sig. Med bra kontroll över sin datamängd och goda relationer med sina partners – såväl affärsmässigt som med systemintegration – skapas goda förutsättningar att hantera oförutsedda händelser. För med en digital plattform möjliggörs att ha kontroll över samtliga transporter i realtid och är därmed bättre rustad vid förändringar. 

Samarbete skapar kontroll

Bra kontroll ger framförhållning och handlingsfrihet. Genom att integrera system mellan olika aktörer skapas kontroll. I realtid vet man då var en transport befinner sig och dess status och på så vis kan snabbare agera ifall något oförutsett inträffar. Att ha kontroll över sin data blir inom transportsektorn detsamma som att ha kontroll över sin affärsprocess.

Vi ger transport- och logistikföretag de rätta digitala förutsättningarna

Vi på iCore har lång erfarenhet av att hjälpa transport- och logistikföretag att integrera sina processer och system så att de kan leva upp till sina tuffa affärskrav.

Boka möte