251766488.jpeg
Artiklar

Underskatta inte dina IT-risker!

Leveranssäkerhet, marknadstrovärdighet och kontinuitet anses vara de största riskerna för företag. Ändå läggs ofta mer tid på att hantera risker kopplade till valutakurser än på att hantera IT-risker, trots att dessa kan ha en större inverkan på företagen än en förändring av dollarkursen. Konsekvenserna när något händer inom IT-området kan i vissa fall bli oerhört stora, exempelvis om produktionen eller logistiken påverkas eller om det inte går att skicka en order eller ta betalt.

Andra risker och utmaningar är dålig datakvalitet, felaktig tolkning av kundbeteende och fakturamatchningar med leverantörer. Och sist, men inte minst, att ledningsgrupp och styrelse har för dålig kunskap om hur IT och teknik påverkar affären och marknadsförhållanden.

Kontroll över försörjningskedjan är mer än en IT-fråga

  • Leveranssäkerhet:  en försörjningskedja störs eller om det uppstår brist på viktiga resurser kan det påverka företagets förmåga att leverera till kunderna
  • Marknadstrovärdighet: Ett förlorat förtroende kan påverka försäljningen och kundlojaliteten negativt.
  • Kontinuitet: Förmågan att upprätthålla verksamheten över tid, även vid oväntade händelser som exempelvis konjunktursvängningar eller tekniska problem. Om företaget inte kan upprätthålla kontinuitet kan det leda till förlorade intäkter och skada företagets rykte.

Riskhantering för företagets data och IT-system

Företag som vill kunna agera snabbt i händelse av kris, exempelvis intrång, störningar i leveranskedjor eller datahaveri, bör ha en strategi för att hantera risker. Det är avgörande att ha en gemensam syn på IT och de nyckeltal som mäter datans rörlighet i verksamheten samt mäta effektiviteten av processerna. Risker bör prioriteras baserat på inverkan på intäkterna. Verksamhetens strategi kan därefter struktureras utifrån vad som är viktigast. Det blir enklare att hantera risker om personalen känner att det också är deras ansvar.

Ledningsgrupp och styrelse behöver kunna mer om IT och teknik!

Ledningsgruppens och styrelsens roll och ansvar för riskhantering är viktig för att säkerställa att företaget är väl förberett och kan fatta rätt beslut vid oförutsedda händelser. En förståelse av teknologi och dataanalys för att kunna identifiera potentiella risker och möjligheter, och prioritera dem baserat på deras påverkan på företagets intäkter och kritiska data är central. Den största risken är att företag blundar för riskerna. 

AdobeStock_583805076.jpeg

Data kan hjälpa företag att fatta beslut

Data och teknologi spelar en avgörande roll för att företag ska kunna fatta rätt beslut. Genom att använda och analysera data kan företag få en tydligare bild av hur effektiva olika avdelningar är, vilket kan leda till bättre beslutsfattande. 

  1. Data kan hjälpa företag att prioritera risker utifrån deras påverkan på intäkter och dagliga verksamhet.
  2. Rätt struktur och systemintegrationer behöver finnas på plats för att kunna mäta och analysera data korrekt.
  3. Dålig datakvalitet kan påverka företag negativt och leda till feltolkningar av kundbeteende eller dålig leveranssäkerhet, vilket kan leda till bristande trovärdighet och vara skadligt för varumärket.
  4. Det är viktigt att medarbetare involveras så att de förstår och har en gemensam syn på IT. Det kan vara svårt att hantera risker i företaget på ett proaktivt sätt om personal och olika avdelningar inte känner att det är deras ansvar. .
  5. Mät effektiviteten av verksamheten och processerna.

Slutsats

Det det avgörande för företag att ha rätt struktur, kultur och teknologi på plats för att kunna använda data på ett effektivt sätt för att fatta välgrundade beslut och minska risker. Företag bör prioritera risker baserat på deras påverkan på intäkter och kritiska data. Handfallenhet kan stå företag dyrt, även ledningsgrupp och styrelse måste vara mer införstådda i vad som kan hända. Genom att använda data på rätt sätt kan företag öka effektiviteten, förbättra beslutsfattandet och hantera risker på ett proaktivt sätt. Detta kommer att hjälpa företagen att vara mer konkurrenskraftiga och framgångsrika på lång sikt.